Dane kontaktowe

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin
zachodniopomorskie, Polska

zuk.szczecin.pl

NIP: 8522617399

Kim jesteśmy?

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie jest samorządową jednostką budżetową Gminy Miasto Szczecin.

ZUK ma swoją siedzibę w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A, zaś obszarem jego działalności jest Gmina Miasto Szczecin.

Nadzór nad działalnością ZUK sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

Zgodnie ze Statutem wprowadzonym Uchwałą Nr X/184/15 Rady Miast Szczecin z dnia 28.07.2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakładu Usług Komunalnych”, przedmiotem działania ZUK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie:

 1. zieleni gminnej i zadrzewień,
 2. lasów miejskich,
 3. cmentarzy komunalnych,
 4. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym:
  • utrzymania punktów zbierania odpadów komunalnych, na czas 10 lat,
  • utrzymania szaletów publicznych,
  • opróżniania pojemników na odchody zwierzęce,
  • utrzymania składowisk komunalnych w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz prowadzenie prac zabezpieczających środowisko przed niekorzystnym oddziaływaniem składowisk, w tym likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
  • nadzorowania i kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 5. prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
 6. prowadzenia Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec,
 7. utrzymania Kompleksu Rekreacyjnego „Arkonka” oraz kąpielisk miejskich i przyna-leżnych do nich przystani wodnych,
 8. utrzymania fontann miejskich i rowów melioracyjnych będących własnością Gminy Miasto Szczecin,
 9. prowadzenia wszelkiej działalności, w tym remontów i inwestycji, na mieniu komunalnym otrzymanym w związku z realizacją zadań własnych Gminy Miasto Szczecin wskazanych w pkt 1-8 lub występowania w roli Inżyniera Kontraktu bądź Inwestora Zastępczego w przypadku realizacji powyższych zadań przez Urząd Miasta Szczecin.

Benefity

 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie
 • Spotkania integracyjne
 • Pikniki rodzinne
 • Preferencyjne pożyczki
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie biletów do kina i teatru
 • Dofinansowanie wakacji dzieci
 • Parking dla pracowników
 • Dofinansowane do samochodu prywatnego do celów służbowych