Dane kontaktowe

Sephora Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki I Wigury 16C
02-092 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 6761992751

Klauzule i zgody

Sephora Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Poniżej szczegółowe informacje na temat charakteru i sposobu korzystania z Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sephora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 16c („Administrator”; „Sephora”)

2)  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected], lub listownie na adres Sephora Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

3) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w szczególności przepisów Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [Rozporządzenie 2016/679] [„RODO”] w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości przeprowadzenia weryfikacji kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wobec Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT . Podmioty działające na zlecenie Sephora będą wykonywały swoje obowiązki zgodnie z instrukcjami Sephora i w pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, przy czym w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy  od przesłania aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7) Sephora należy do międzynarodowej grupy firm, dlatego Pani/Pana dane osobowe mogą być przesyłane do innych organizacji w Groupe Sephora (spółki dominującej i spółek zależnych), których siedziby znajdują się poza terytorium Unii Europejskiej. Te kraje to: Monako, Turcja, Serbia, Szwajcaria, Rosja, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Chiny, Singapur, Hongkong, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Nowa Zelandia, Australia, Indie, Filipiny, Brazylia, Kanada i Stany Zjednoczone Ameryki, do organizacji w Groupe LVMH (spółki dominującej i spółek zależnych) oraz do zewnętrznych usługodawców. Informacje te będą przesyłane w związku z zarządzaniem rekrutacją w Groupe Sephora i Groupe LVMH.

Ze względu na to, że niektóre państwa nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej, Sephora  zapewni ochronę Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następujący sposób:

  • w Groupe Sephora – przez przyjęcie Wiążących Reguł Korporacyjnych (lub „BCR"), obowiązujących w każdej ze spółek zależnych;
  • w przypadku usługodawców zewnętrznych – przez wdrożenie standardowych klauzuli umownych, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską.

Kopie tych dokumentów można uzyskać przez przesłanie wiadomości e-mail na następujący adres :  [email protected]

8) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

11) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Administrator sugeruje  jednak, aby w pierwszej kolejności przesyłać wszelkie żądania do wyznaczonego w Sephora Inspektora Ochrony Danych, tak aby Administrator mógł odpowiedzieć na Pani/Pana pytania i wspólnie znaleźć rozwiązanie przedstawionych problemów.

12) Podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy, ich podanie w Pani/Pana aplikacji o pracę  jest dobrowolne.