Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Green Holding Sp. z o.o.

Zdunowo 48
09-142 Załuski

NIP: 7010349937

Grupa Green Factory

Green Factory

Historia powstania Green Factory związana jest z rodzinnymi tradycjami w produkcji ogrodniczej. Doświadczenia wielu pokoleń, umiejętne wykorzystanie trendów rynkowych oraz konsekwentny i stały rozwój sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat z małej rodzinnej firmy o zasięgu lokalnym, wyrósł jeden z najbardziej liczących się w Polsce i Europie środkowo-wschodniej producentów świeżych, mytych, ciętych, paczkowanych warzyw oraz gotowych sałatek.  Produkty sprzedawane są pod marką Fit & Easy. Marka jest silna i rozpoznawalna, dobrze znana konsumentom. Cała produkcja odbywa się w trzech zakładach, o łącznej powierzchni ok. 19 000 m. kw. w Polsce i na Ukrainie. Klientami firmy są największe sieci handlowe w Polsce, a także rynek tradycyjny oraz HoReCa (np. McDonald’s). W każdym obszarze działalności firma myśli o zrównoważonym rozwoju i dbałości o środowisko, posiada własną oczyszczalnię ścieków i współpracuje z podmiotami recyklingowymi. Od lat prowadzi warsztaty kulinarno-edukacyjne Zielona Kraina ucząc młode pokolenia zasad zdrowego żywienia.

Green Factory Logistics

Green Factory Logistics jest największym polskim  operatorem logistycznym specjalizującym się w magazynowaniu i transporcie produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych, w różnym zakresie od 0 do 15 st C. Firma posiada trzy centra dystrybucyjne zlokalizowane w Błoniu, Niepruszewie i Sosnowcu o łącznej powierzchni magazynowej blisko 20 000 m2. Dostawy drobnicowo-paletowe i całopaletowe realizowane są 7 dni w tygodniu z nadzorem 24 godzinnym. Usługi dostaw świadczone są w oparciu o zasoby taboru 200 naczep chłodniczych wyposażonych w urządzenia mobilne posiadające rozwinięte systemy telematyczne umożliwiające pełną kontrolę śledzenia ładunku oraz przekazywanie wartości rejestrowych do systemu TMS a także kontrolę temperatury przewożonego ładunku z poziomu komputera on line. Jakość świadczonych usług potwierdzają certyfikaty: IFS, FRC oraz certyfikat BIO w zakresie magazynowania i transportu w temperaturach kontrolowanych produktów świeżych i przetworzonych. Green Factory Logistics jest jednym z nielicznych operatorów logistycznych świadczących usługi w temperaturach kontrolowanych, który uzyskał certyfikat BIO. Obecnie firma zatrudnia 150 pracowników.

Green Factory Bronisze

Green Factory Bronisze to lider Warszawskiego Rynku Rolno-Spożywczego, który specjalizuje się w sprzedaży hurtowej świeżych warzyw i owoców oraz produktów ready to eat oferowanych pod marką Fit&Easy.  Stale rosnąca oferta asortymentowa dostępna jest w dwóch punktach sprzedaży na terenie runku hurtowego w podwarszawskich Broniszach oraz na poznańskiej giełdzie Franowo i katowickiej giełdzie Załęże. Ważną formą działalności Green Factory Bronisze jest Dystrybucja – sprzedaż i dostawa produktów bezpośrednio do Punktów Sprzedaży Detalicznej na terenie większych miast Polski. Dział Dystrybucji jest korzystną propozycją dla supermarketów, które nie posiadają własnych centrów dystrybucyjnych. Korzyścią dla odbiorców usług Dystrybucji jest przede wszystkim gwarancja systematycznych dostaw pełnego asortymentu produktowego oraz  optymalizacja kosztów logistycznych.  W portfolio Green Factory Bronisze znajdują się wyłącznie produkty spełniające najwyższe normy jakościowe i pochodzące od audytowanych dostawców i producentów.  Spółka posiada certyfikat BIO.

Grupa Producentów Warzyw Primavega

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega pow­stała w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znaczących pro­du­centów warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, z za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci sałaty kruchej (lodowej), cyko­ri radic­chio, en­dywi oraz sałaty rzym­skiej w Pol­sce. Po­sia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie agro­tech­nicz­ne, a po­przez współpracę z ośrod­ka­mi nau­ko­wymi stale pogłębia­my naszą wiedzę. Jesteśmy pro­fesjona­listami w uprawie, prze­chowywaniu oraz pa­ko­waniu warzyw liścio­wych i bro­kułu. Na­sze uprawy pro­wadzimy na po­wierzch­ni około 1 100 ha i stale po­większamy ten areał. Dbałość o najwyższą jakość produktów, to nasz priorytet. Jesteśmy pro­du­cen­tami, ale także wy­ma­gającymi kon­sumen­tami i dlatego tak bar­dzo dbamy o bez­pie­czeństwo oferowanych produktów. Wszelkie aktywności naszej Grupy są realizowane przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Podejmujemy działania zmierzające do jego poprawy i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Smart Vegetables Innovations

Smart Vegetables Innovations to Spółka, której zadaniem jest innowacyjna produkcja sałat w systemie hydroponicznym. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym obiektem szklarniowym wykorzystującymi innowacyjne metody produkcji. Hydroponika, inaczej zwana kulturą wodną – to nowoczesna bezglebowa uprawa roślin, stanowiąca alternatywę dla uprawy ziemnej. Innowacyjne metody uprawy z wykorzystaniem oświetlenia typu LED pozwalają na prowadzenie szerokiego zakresu prac dotyczących ulepszania technologii produkcji i kreowania nowych produktów spożywczych, które w przyszłości stanowić będą podstawę asortymentu oferowanego przez naszą spółkę Smart Vegetables Innovations.

Ostatnie wpisy dla Green Holding Sp. z o.o.

Najnowsze oferty pracy

 • ! superoferta

  Green Factory Sp. z o.o.

  Zdunowo (pow. płoński)

  2022-01-13
 • ! superoferta

  GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW PRIMAVEGA SP Z O O

  Wróblewo (pow. płoński)

  2022-01-12

zobacz wszystkie oferty pracy (2)