Dane kontaktowe

Centrala firmy DOZ S.A.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 329 65 00

www.dozsa.pl

NIP: 676-21-75-698

Dodatkowe lokalizacje:

Biuro w Łodzi DOZ S.A.

ul. Kinga C. Gillette 11
94-406 Łódź
łódzkie, Polska
Telefon: 42 200 74 39

#POZNAJ NAS

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4 mi­lio­nów Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja misję opieki nad Pacjentem w my­śl idei

„PACJENT W CENTRUM UWAGI”.

Dlaczego warto u nas pracować

  1. Stawiamy na innowacje i rozwój zarówno całej organizacji jak i naszych Pracowników.
  2. Dbamy o wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stale wzmacniamy kompetencje naszych Pracowników.
  3. Budujemy ścieżki kariery i stawiamy na awanse wewnętrzne.
  4. Prowadzimy programy onboardingowe pozwalające na kompleksowe wdrażanie nowych Pracowników w zakres ich obowiązków i zasady funkcjonowania firmy, zapewniamy wsparcie mentora.
  5. Gwarantujemy umowę o pracę oraz czytelny zakres obowiązków.
  6. Oferujemy atrakcyjny system premiowy oparty na jasnych zasadach.
  7. Zapewniamy szeroki pakiet benefitów i świadczeń socjalnych.
  8. Zachowujemy wysokie standardy etyczne.
  9. Dbamy o przyjazną atmosferę w pracy, tworzymy zgrany i wspierający się wzajemnie Zespół.

Nagrody i wyróżnienia

Marzec 2017 roku. Zasoby ludzkie są największą wartością naszej firmy. Razem z zespołem wyznaczamy nowe standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, między innymi dlatego zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym konkursie Great Place to Work – Najlepsze Miejsca Pracy 2017 w kategorii dużych firm. Konkurs Great Place to Work, nad którego Galą patronat honorowy objęta Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opiera się na rzetelnym badaniu opinii pracowników na temat ich pracodawców i warunków pracy w firmie. To oni, poprzez swoje odpowiedzi, wskazują przedsiębiorstwa, które potrafią z sukcesem rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z zatrudnionymi oraz budować wzajemne zaufanie. Konkurs Instytutu Great Place to Work, jest konkursem globalnym, mającym już ponad 30-letnią tradycję. Badanie jakości miejsc pracy przeprowadzane jest według tej samej metodologii na całym świecie.

W sierpniu 2017 roku dołączyliśmy do koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Jest to niezwykle ważna ogólnopolska inicjatywa, której celem jest dbanie o wysoki standard procesów rekrutacyjnych w Polsce. Najwyższa jakość procesu rekrutacji jest dla DOZ S.A. kwestią niezwykle istotną. Przyznany nam certyfikat potwierdza nasze wysokie standardy i jest gwarancją jakości procesów rekrutacyjnych.

We wrześniu 2017 roku zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość oferowanych staży. Certyfikat ten stanowi wyraz uznania dla firm, które zapewniają studentom i absolwentom optymalne możliwości rozwoju zawodowego. Projekt DOZ-a Kariery był weryfikowany pod kątem zgodności standardów oferowanych praktyk z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. W ramach programu każdej osobie w okresie stażu zapewniliśmy umowę o pracę, opiekę medyczną, edukację i mentoring oraz możliwość oceny przebiegu stażu zarówno przez mentora, jak i stażystę.

Październik 2017 roku. W trakcie I edycji Badania Certyfikacyjnego HR Najwyższej Jakości podjęliśmy wyzwanie polegające na ocenie i weryfikacji wysokich standardów zarządzania kapitałem ludzkim w DOZ S.A. Jako Lider w branży dbamy o wysokie standardy, dlatego przystąpiliśmy do analizy projektów HR-owych. Badanie Certyfikacyjne HR Najwyższej Jakości koncentruje się na praktycznym wymiarze polityki i narzędzi HR stosowanych przez firmę. Dotyczy takich obszarów jak: rekrutacja, systemy motywacyjne i wynagrodzenia, rozwój Pracowników, komunikacja wewnętrzna, employer branding i CSR. Certyfikat HR Najwyższej Jakości to potwierdzenie dla Pracowników oraz kandydatów, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, stosującym najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. W dniu 3 października 2017 r. otrzymaliśmy potwierdzenie, że DOZ S.A. otrzymał Certyfikat HR Najwyższej Jakości. Jesteśmy dumni z otrzymanego Certyfikatu, jest to nie tylko potwierdzenie najlepszych praktyk, utwierdzających nas w przekonaniu, że DOZ S.A. jest Liderem wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju. Każdego dnia staramy się efektywnie wspierać naszych Pracowników oraz Menedżerów, począwszy od przemyślanych i innowacyjnych rozwiązań, na przejrzystej komunikacji kończąc.

Marzec 2018 roku. Drugi rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w Konkursie Najlepsze Miejsca Pracy 2018 tytułem przyznawanym dla najlepszych miejsc pracy w kraju w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 pracowników. Zdobycie wyróżnienia ważne, ponieważ zależało bezpośrednio od anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród Pracowników. Pracownicy naszej firmy ponownie docenili m.in. możliwość podnoszenia kwalifikacji i ciągły rozwój- w tym tworzenie własnej, indywidualnej ścieżki kariery.

Marzec 2018 roku. Podczas tegorocznego konkursu, organizowanego przez Instytut Great Place to Work DOZ S.A. została równolegle wyróżniona tytułem Rzecznika Standardu Etyki. Jest to dowód na to, że spółka działa zgodnie z wytycznymi dokumentu Standardu Programu Etycznego, opracowanego przez Global Compact Poland w oparciu o wytyczne ONZ w zakresie praw człowieka i biznesu. W dokumencie zostały zarekomendowane kierunki rozwoju dla firm i instytucji.

Kwiecień 2019. Trzeci raz z rzędu zostaliśmy docenieni tytułem przyznawanym dla najlepszych miejsc pracy w kraju.

Tytuł Great Place to Work 2019 to ogromne wyróżnienie, które jest świadectwem, że nasi Pracownicy doceniają naszą konsekwencję w działaniach na rzecz tego by DOZ S.A. było wspaniałym, twórczym i angażującym miejscem pracy. Pracownicy niezmiennie doceniają nas za klarowną wizję rozwoju, która pozwala skupiać się na priorytetach i skutecznie realizować założone cele, rozwój i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w ambitnych projektach pozwalających na wykorzystanie pełnego wachlarza posiadanych kompetencji oraz za jasną i rzeczową komunikację.

Kwiecień 2020. Kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni tytułem Great Place to Work.

Konsekwentne realizowanie celów i zachowanie najwyższych standardów funkcjonowania sprawiają, że cieszymy się trwałym zadowoleniem Pracowników. Razem tworzymy Najlepsze Miejsce Pracy i pielęgnujemy wartości, dzięki którym zapewniamy możliwość skutecznego rozwoju i poczucie bezpieczeństwa. Wyniki anonimowych ankiet wskazują, że Pracownicy cenią postępowanie zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami oraz jasne wyznaczanie standardów, co czyni DOZ S.A. firmą uczciwą i etyczną.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (124)